ផ្នែកសេរ៉ូ សូដា

គីវីសូដា ទឹកកក

គីវីនូវរសជាតិជូរអែម និងស្រស់ស្រាយប្លែកពីគេ

គីវី សូដា ទឹកកក Kiwi Soda

រូបមន្ត ចំនួន
Monin Kiwi Syrup 30ml
ទឹកស្ករ 10ml
ទឹកក្រូចឆ្មា 10ml
ទឹកសូដា 150ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ចាក់ទឹករសជាតិ, ទឹកស្ករ, ទឹកក្រូចឆ្មា ចូលក្នុងកែវ រួចកូរបញ្ចូលគ្នា
  •  ដាក់ទឹកកកចូល រួចចាក់ទឹកសូដា ចូលបំពេញកែវ ជាការស្រេច។