រូបមន្ត និងរបៀបធ្វើភេសជ្ជៈ

សូកូឡាក្រឡុក

 • សូកូឡាក្រឡុក – Chocolate Frappe
  • គ្រឿងផ្សំ៖
   • ម្សៅសូកូឡា Chocolate Powder – 50 g
   • ម្សៅវ៉ាន់នីឡា Vanilla Powder – 10g
   • ម្សៅគ្រីម៏រ Non-Dairy Creamer – 10g
   • ទឹកដោះគោះស្រស់ Fresh milk – 150ml
   • ទឹកកក Ice – 16oz
  • វិធីធ្វើ៖
   • ចាក់គ្រឿងផ្សំ ទាំងអស់ចូលក្នុង ម៉ាស៊ីនក្រឡុក *រួចក្រឡុក
   • បើអតិថិជនចូលចិត្តរសជាតិផ្អែម អាចបន្ថែមទឹកស្ករ 20ml
   • បើអតិថិជនចង់បានគ្រីម រចនាគ្រីមពីលើ ជាកាស្រេច

 

 • សូកូឡាទឹកកក – Iced Chocolate
  • គ្រឿងផ្សំ៖
   • ម្សៅសូកូឡា Chocolate Powder –  40 g
   • ទឹកក្តៅ Hot water – 30ml
   • ទឹកដោះគោះស្រស់ Fresh milk – 100ml
   • ទឹកស្ករ Sugar syrup – 20ml
   • ទឹកកក Ice – 16oz
  • វិធីធ្វើ៖
   • ចាក់ទឹកដោះត្រជាក់ចូលក្នុងកំប៉ុងស្ទីម ហើយដាក់ម្សៅសូកូឡា ចូលក្នុងទឹក ដោះគោរួចស្ទីមយកកំដៅឧណ្ឌ និងពពុះម៉ត់ហើយដាក់ទឹកស្ករចូលក្នុងកែវ
   • ចាក់សូកូឡាដែលស្ទីមរួចចូលទៅក្នុងកែវ កូរចូលគ្នាឱ្យសព្វហើយ បំពេញទឹកកក ជាការស្រេច

 

 • សូកូឡាក្តៅ Hot Chocolate
  • គ្រឿងផ្សំ៖
   • ម្សៅសូកូឡា Chocolate Powder –  40 g
   • ទឹកក្តៅ Hot water – 30ml
   • ទឹកដោះគោះស្រស់ Fresh milk – 160ml
  • វិធីធ្វើ៖
   • ដួសសូកូឡាដាក់នៅក្នុង ទឹកដោះគោត្រជាក់ រួចស្ទីមសូកូឡា និងទឹកដោះជាមួយគ្នារហូតក្តៅ និងពពុះម៉ត់
   • ចាក់សូកូឡាដែលស្ទីមរួចចូលក្នុងកែវ រហូតពេញកែវ 
   • រោយសូកូឡាពីលើជាការស្រេច